Etiske retningslinjer

Krav til atferd

Høy etisk standard i all vår atferd er avgjørende for at vi skal lykkes.  Ledere har et særlig ansvar for ved sitt eksempel og sine beslutninger å fremme en kultur basert på etisk grunnlag.

Den enkelte medarbeider skal opptre aktsomt og redelig overfor kunder, offentlig myndigheter og så vel samarbeidende som konkurrerende bedrifter. Lojalitet overfor selskapet skal være en selvfølge i enhver situasjon.

Lojalitet er ikke til hinder for en åpen kommunikasjon internt i selskapet. Det oppmuntres til informasjon og meningsytringer innad i bedriften, også når dette innebærer elementer av kritikk. Imidlertid bør en ved kritikk være forberedt på å anvise mulige og konstruktive løsninger på de problemer eller kritikkverdige forhold som blir tatt opp. Det er den enkeltes plikt å ta ansvar og vise initiativ.

Forholdet kollegaer imellom skal være preget av likeverd og gjensidig respekt.

Enhver medarbeider plikter å behandle selskapets eiendeler med forsiktighet. Skade eller tap som følge av uaktsomhet, kan medføre erstatningsansvar.

Det er strengt forbudt å vise seg beruset under arbeidet eller innenfor arbeidsområdet, eller innta berusende midler i arbeidstiden. Daglig leder kan i spesielle tilfeller innvilge dispensasjon for servering av alkohol i forbindelse med representasjonsoppgaver, sosiale arrangement i bedriften og ved tilsvarende anledninger.

Overholdelse av lover, regler, instrukser o.l.

Den enkelte medarbeider skal lojalt rette seg etter de lover og forskrifter som gjelder for bedriftens virksomhet.

I tillegg til regelverk fastsatt av myndighetene, er den enkelte forpliktet til å overholde de interne bestemmelser som gjelder for alle ansatte i bedriften, samt spesielle interne bestemmelser knyttet til stillingen, herunder fullmakter, stillingsinstruks/stillingsbeskrivelse, arbeidsreglement o.l., så vel som konkrete pålegg knyttet til stillingen.

Dersom tekniske eller faglige fortolkningsspørsmål oppstår, har medarbeideren plikt til å søke råd og veiledning hos nærmeste overordnede eller fagansvarlig.

Selv om en handling eller en unnlatelse leder til positive resultater for bedriften, vil dette på ingen måte bli akseptert dersom resultatet er oppnådd ved brudd/omgåelser av lover, forskrifter, interne bestemmelser eller vanlig forretningsskikk for øvrig.

Når en avgjørelse er tatt, og medarbeideren fortsatt er av den overbevisning at oppgaven strider mot gjeldende regel og lovverk, skal imidlertid oppgaven utføres på den overordnedes ansvar.

Informasjon

Medarbeidere som blir oppmerksomme på:

*  forhold som er i strid med gjeldende regelverk fastsatt av  myndighetene.

*  brudd på interne bestemmelser.

*  feil som blir begått.

*  forhold for øvrig som kan skade selskapets forbindelser eller selskapets eget omdømme

plikter å informere om dette slik at bedriften skal få anledning til hurtigst mulig å korrigere forholdet.

Feil eller andre forhold som må ansees som uvesentlig og uten konsekvenser for selskapet dersom de blir rettet opp umiddelbart, skal i første rekke tas opp med den eller de det gjelder.

Når det gjelder forhold av mer alvorlig karakter, plikter medarbeideren å informere daglig leder.

Taushetsplikt

Arbeidstakeren forplikter seg til å behandle all informasjon han måtte ha, som berører selskapet, konfidensielt.  Når den ansatte under sin tjeneste får kunnskap om eller rådighet over dokumenter og opplysninger om forretnings- og driftsforhold i selskapet og selskapets kunder, må den ansatte ikke uberettiget benytte slik kunnskap eller bringe den videre til uvedkommende.

Forholdet til medier

Oppgaver, rapporter og annen informasjon fra selskapet skal ha som siktemål å gjøre det mulig for omverdenen å danne seg et korrekt bilde av bedriftens stilling og virksomhet. Alle uttalelser til massemedier om selskapets anliggender skal gis av daglig leder eller en annen representant som daglig leder utpeker.  Andre representanter for selskapet skal kun uttale seg innenfor sitt ansvarsområde når disse blir særskilt utpekt.

Habilitet

Ingen medarbeider må delta i forberedende behandling eller avgjørelse av noe spørsmål når det foreligger forhold som kan svekke tilliten til hans eller hennes uavhengighet.

Kort kan det sies at alle de for medarbeideren kjente forhold, som kan føre til at vedkommende vil kunne legge vekt på annet enn hva som er i selskapets interesse, representerer en interessekonflikt som gjør at medarbeideren blir å betrakte som inhabil.

En medarbeider må på ingen måte utnytte sin stilling eller ansettelsesforhold i selskapet til å oppnå økonomisk fordel for egen eller andres del.

Styreverv og eierposisjoner i selskaper

En medarbeider skal vise varsomhet med å ta på seg styreverv og eierposisjoner som kan komme i en forretningsmessig interesse konflikt med selskapet. Den type engasjement skal på forhånd avklares med overordnede.

Forholdet til kunder, leverandører og andre forbindelser

En medarbeider må på ingen måte komme i et avhengighetsforhold til selskapets kunder, leverandører eller andre forbindelser.
Medarbeideren må heller ikke – direkte eller indirekte – betinge seg eller motta økonomisk fordel i noen form fra selskapets forbindelser – se for øvrig eget punkt om gaver nedenfor.

Gaver

Selskapets ansatte har ikke anledning til å gi eller motta oppmerksomhetsgaver eller andre ytelser av økonomisk art i forretningsmessig sammenheng eller i tilknytning til f.eks. jul eller andre spesielle anledninger.
Dersom noen forretningsforbindelser likevel ønsker å gi oppmerksomhetsgave til selskapet i noen form så skal selskapet anmode om at denne gis til et veldedig formål etter selskapets anbefaling.

Representasjon

Den enkelte medarbeider skal overfor kunder og andre forbindelser legge vekt på å representere selskapet på en verdig måte, som inngir tillit til selskapet og den enkelte.
Representasjon skal skje på et nøkternt nivå også i de tilfeller der vedkommende forretningsforbindelse selv vanligvis representerer på en mer ekstravagant måte.

Oppfølging

Den enkelte medarbeider må løpende vurdere sin virksomhet i forhold til selskapets etiske regler.  Er du i tvil om hvorvidt en handling eller et forhold er etisk forsvarlig eller ikke, bør du avstå, eller på forhånd ta opp spørsmålet med daglig leder.

Ledere har et særlig ansvar for å vurdere at egne beslutninger i praksis viser at de står for den etiske normen som retningslinjene fastsetter.  Videre pålegges det ledere å følge opp forholdene innen eget ansvarsområde. Retningslinjene skal regelmessig tas opp til gjennomgang og diskusjon.

Alle ansatte skal få utlevert selskapets arbeidsreglement og etiske retningslinjer og bli orientert om innholdet når ansettelsesavtale inngås.  Ved revidering skal samtlige medarbeidere få utlevert ny utgave.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.